Jak przeprowadzić badanie rynku z wykorzystaniem techniki CATI?

Jak przeprowadzić badanie rynku z wykorzystaniem techniki CATI?

Czym jest badanie rynku z wykorzystaniem techniki CATI?

Badanie rynku z wykorzystaniem techniki CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) polega na realizowaniu wywiadów telefonicznych przy wykorzystaniu technologicznych udogodnień. Technika ta przyczyniła się do zwiększenia wydajności badań rynku, a także poprawy ich jakości. Podstawą CATI jest oprogramowanie, które służy do tworzenia ankiety, jej wysyłki, realizacji wywiadów telefonicznych i zarządzania wynikami. CATI pozwala na zastosowanie różnych wariantów odpowiedzi, takich jak wybór wielokrotny, odpowiedź otwartą, na skalę Likerta i inne. Dzięki temu, że badacz ma dostęp do panelu respondentów badawczych w czasie rzeczywistym, może lepiej kontrolować proces badania.

Jak przeprowadzić badanie rynku z wykorzystaniem techniki CATI?

Przed przeprowadzeniem badania rynku z wykorzystaniem techniki CATI należy przygotować się do procesu. W pierwszej kolejności trzeba określić cel badania, zdefiniować, jakie pytania zostaną zadane oraz, kto obejmie badanie. Należy również określić, jakie dane będą potrzebne do przeprowadzenia wywiadu. Następnie należy wybrać firmę doradczą, która pomoże w przygotowaniu pytań ankiety, przygotowaniu listy respondentów i przeprowadzeniu wywiadów.

Jak stworzyć ankietę?

Kolejnym krokiem jest stworzenie ankiety. Należy dokładnie przemyśleć pytania, które mają zostać zadane, ponieważ będą one podstawą dalszych analiz. Wszystkie treści powinny być jasne i zrozumiałe, aby uniknąć błędów w interpretacji odpowiedzi. Pytania powinny być dobrane w taki sposób, aby móc łatwo odpowiedzieć na cel badania.

Dlaczego ważne jest wybranie odpowiedniej firmy doradczej?

Firma doradcza ma bardzo ważną rolę w przeprowadzeniu badania rynku z wykorzystaniem techniki CATI. Powinna ona zapewnić poprawne i wiarygodne wyniki, dlatego ważne jest wybranie odpowiedniego partnera. Firma doradcza musi dysponować wiedzą z zakresu metodologii badawczej, mieć dostęp do respondentów i umieć przeprowadzić wywiad za pomocą oprogramowania CATI.

Jak wybrać respondentów do badania?

Kolejnym krokiem jest wybór respondentów. Należy wybrać właściwą grupę docelową, aby badanie było wiarygodne. Zazwyczaj grupa ta jest reprezentatywna pod względem demograficznym, chociaż może być również reprezentatywna pod względem używanych produktów lub usług, do których należy dany segment rynku.

Jak przygotować system CATI?

Kolejnym krokiem jest przygotowanie systemu CATI. Firma doradcza powinna mieć profesjonalną platformę, która pozwoli na przeprowadzanie wywiadów telefonicznych za jej pośrednictwem. Firma doradcza powinna mieć dostęp do specjalistycznego oprogramowania, które pomoże w tworzeniu ankiety, jej wysyłce, realizacji wywiadów i zarządzaniu wynikami.

Jak przygotować respondentów do badania?

Przed przystąpieniem do badania należy solidnie przygotować respondentów. Należy poinformować ich o charakterze badania i celu, do którego ma ono służyć. Wiąże się to również z koniecznością wyjaśnienia rodzaju pytań, jakie zostaną zadane, a także sposobu i czasu, który respondent będzie musiał poświęcić na odpowiedzi.

Jak przeprowadzić wywiad?

Po przygotowaniu ankiety i wyborze respondentów wywiad można przeprowadzić. Firma doradcza powinna mieć specjalnie przeszkolonych ankieterów, którzy będą przeprowadzać wywiady. Każdy ankieter powinien mieć doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów telefonicznych i powinien być w stanie jak najlepiej odpowiadać na pytania respondentów.

Jak analizować wyniki?

Po zakończeniu wywiadów należy przeanalizować wyniki badania. Najczęściej wykorzystuje się do tego oprogramowanie statystyczne, takie jak SPSS, SAS czy R. Wyniki badania można również przedstawić w postaci tabel, wykresów lub innych graficznych prezentacji.

Co jeszcze można zrobić po przeprowadzeniu badania?

Po przeprowadzeniu badania należy wydać raport z wynikami. Powinien on zawierać wyniki w postaci wykresów, tabel i innych graficznych prezentacji, a także podsumowanie wniosków i innych ustaleń. Po wydaniu raportu można opublikować go w Internecie, aby udostępnić go szerszemu gronu odbiorców.

Podsumowanie

Badanie rynku z wykorzystaniem techniki CATI jest skutecznym i efektywnym sposobem przeprowadzania wywiadów telefonicznych. Aby jednak przeprowadzić takie badanie, konieczne jest wykonanie szeregu przygotowań, włącznie z wyborem odpowiedniej firmy doradczej, wyborem respondentów, przygotowaniem ankiety i systemu CATI, przeprowadzeniem wywiadu oraz analizą wyników.Chcesz dowiedzieć się jak przeprowadzić badanie rynku z wykorzystaniem techniki CATI? Sprawdź nasz artykuł : https://oex-vcc.com/uslugi/badania-cati/.